« Înapoi

7. Formarea unei resurse umane selectate din MECTS, inspectorate şcolare şi administraţia publică locală, cu roluri în domeniul educaţiei, în domeniul prevenirii şi combaterii corupţiei prin programe de instruire pe module

În cadrul acestei activităţi se organizează cursuri de formare şi perfecţionare. Grupul ţintă este format din 1.400 de participanţi (personal din cadrul MECTS, inspectorate şcolare şi administraţia publică locală, cu roluri în domeniul educaţiei).

Obiectivele urmărite prin activitatea de formare sunt:

  • Dobândirea de cunoştinţe pe problematica corupției în educație și a căilor și modalităților de prevenire;

  • Identificarea rolului şi responsabilităţilor personalului de conducere şi/sau de execuţie de la nivelul ministerului şi structurilor sale/autoritatilor locale în prevenirea corupției în educatie;

  • Identificarea modalităţilor prin care incidența faptelor de corupție poate fi redusă;

  • Crearea „culturii anticorupţie" în educație, prin încurajarea respectării legilor şi a regulamentelor etc;

  • Diseminarea informaţiilor relevante referitoare la prevenirea corupției la nivel teritorial.

 

Programul de formare a grupului țintă vizează participarea la trei module de curs circumscrise problematicii prevenirii și combaterii faptelor de corupție în domeniul educației. Tematica generală de curs este împărţită în trei module: modul 1 - Legislație, modul 2 - Managementul activității unității de învățământ şi modul 3 - Comunicare și conduită inter și intra instituțională. Participanții vor primi certificate de absolvire a modulelor de formare.

 

Programul de formare a fost acreditat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.3599/23.03.2012 ca și Program de dezvoltare profesională în concordanță cu politicile și strategiile Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, conform art.244 alin (5) lit. e) și f) din Legea educației naționale nr.1/2011 - cu durata de 56 de ore, 14 credite profesionale transferabile, în conformitate cu Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5.564/2011.